Polityka Prywatności

Cyfrowy Polsat S.A. jako administrator danych, na podstawie art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.), powołał administratora bezpieczeństwa informacji, który prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

Administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia rejestr do przeglądania na stanowisku dostępowym w systemie informatycznym administratora danych znajdującym się w siedzibie Cyfrowy Polsat S.A. w Warszawie przy ul. Łubinowej 4a.

Przeglądanie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych należy zgłosić do administratora bezpieczeństwa informacji telefonicznie 48 22 426 19 30 lub na adres e-mail: tomasz.pest@plus.pl.

Cel dokumentu

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych o użytkownikach.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Cyfrowy Polsat wyłącznie w celu świadczenia usług objętych ofertą Cyfrowego Polsatu, w tym drogą elektroniczną lub nawiązania z Państwem kontaktu w celu przystąpienia do świadczenia powyższych usług.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić kontakt z Państwem lub świadczenie usług przez Cyfrowy Polsat.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych wymaga udzielenia przez Państwa zgody, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ("Ustawa").

Użytkownicy mogą korzystać z bezpłatnych zasobów IPLI w sposób anonimowy. Podanie danych osobowych wskazanych przy składaniu zamówienia jest niezbędne w celu uzyskania pełnego dostępu do treści płatnych oferowanych za pośrednictwem IPLA, a także dokonywania płatności za wybrane materiały.

Podczas wizyty użytkownika w serwisie IPLA, automatycznie zbierane są dane dotyczące adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, preferowanych materiałów wideo oraz reklam.

Serwis www.ipla.tv oraz aplikacje IPLA używają narzędzi analitycznych, które pomagają nam określić sposób korzystania użytkowników z naszych stron oraz aplikacji. Celem powyższego jest ciągłe udoskonalanie działania platform IPLA. Narzędzia te wykorzystują min. pliki cookies.

Dowiedz się więcej o polityce cookies w IPLA Polityka cookies.

Dane zbierane przy rejestracji konta

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego należy podać adres e-mail oraz hasło, które są niezbędne w procesie identyfikacji użytkowników oraz umożliwiają kontaktowanie się przez Administratora z zarejestrowanymi użytkownikami.

Jeżeli użytkownik powiąże konto IPLA z numerem w Sieci Plus, będzie zobowiązany do podania numeru telefonu. Numer jest weryfikowany poprzez przepisanie unikalnego i tymczasowego kodu do formularza rejestracji. Kod jest dostarczany poprzez wiadomość SMS wysłaną na podany przez użytkownika numer w sieci Plus.

Jeżeli użytkownik powiąże konto IPLA z kontem Facebook, udostępni Administratorowi informacje na które wyrazi zgodę w dedykowanej aplikacji IPLA dostępnej na stronie www.facebook.com.

W sekcji "Mój profil" na stronie www.ipla.tv użytkownik może dobrowolnie podać dodatkowe dane m.in. – płeć, wiek oraz miejscowość. Dane te gromadzone są w celu lepszego dostosowywania prezentowanych treści w IPLA, a także mogą być zestawiane np. z danymi zapisanymi w plikach cookies w celu badania preferencji użytkowników.

Dane podawane przy płatnościach

Podczas dokonywania płatności kartą za wybrany produkt konieczne jest podanie swojego imienia i nazwiska, a także danych karty kredytowej (numer, data ważności, kod CVV2/CVC2). Wynika to z pełnej integracji z platformą płatności elektronicznych eCard.

Podczas dokonywania płatności przelewem za wybrany produkt konieczne jest podanie danych wymaganych przez operatora płatności.

Administratorem danych osobowych podanych w procesie płatności jest operator użytego systemu płatności, w związku z tym zasady postępowania z danymi podawanymi w trakcie zakupu będą regulować dokumenty partnerów (regulaminy korzystania z usług, polityki prywatności).

Wykorzystywanie danych

Dane użytkowników wykorzystywane są w celu: umożliwienia dostępu do płatnych treści i dokonywania płatności, badania preferencji użytkowników, personalizacji prezentowanych przez nas materiałów wideo oraz reklam, podniesienia jakości świadczonych usług, umożliwienia kontaktu z użytkownikiem (np. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie), prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych produktów własnych administratora danych lub firm trzecich pod warunkiem wyrażenie zgody przez użytkownika na tego typu działania.

Co do zasady Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników. Wyjątek stanowią przypadki, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę lub odbędzie się to na żądanie uprawnionych organów.

Administrator może ujawniać zbiorcze zestawienia statystyczne, jednak dane te nie stanowią danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Kontakt z użytkownikiem

Administrator może kontaktować się z użytkownikiem za pomocą poczty e-mail, a także telefonicznie (jeśli użytkownik podał numer telefonu). Informacje otrzymywane od Administratora mogą mieć charakter informacyjny (np. odpowiedź na zadane pytanie, informacja o dokonanej płatności), a także marketingowy dotyczący produktów własnych administratora danych lub firm trzecich (jeśli użytkownik wyraził na to zgodę).

Zmiana danych osobowych

Każdy zalogowany użytkownik ma możliwość wglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych podanych w zakładce "Profil" na stronie www.ipla.tv.

Dane użyte do logowania (adres e-mail i hasło) można usunąć poprzez usunięcie konta IPLA. Opcja usuwania konta znajduje się w zakładce "Ustawienia" na stronie www.ipla.tv.

Danych podanych w trakcie transakcji zakupu materiału/pakietu nie można zmieniać ani usuwać.

Użytkownik nie ma również możliwości zmieniać lub usuwać danych zbieranych automatycznie (adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, preferowane materiały wideo).

Na podstawie Ustawy, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. W celu uzasadnionego czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia z bazy danych Cyfrowego Polsatu prosimy o kontakt na adres e-mail: pomoc@ipla.tv.

Zabezpieczenie danych pobieranych od użytkowników

W celu ochrony Państwa danych osobowych, ich przetwarzanie odbywać się będzie na zasadach właściwych dla poziomu "wysoki" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). W szczególności, przesyłanie danych osobowych w sieci publicznej następować będzie przy użyciu szyfrowania HTTPS. Ponadto, w celu zabezpieczenia systemu informatycznego Cyfrowego Polsatu przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich, chroniony jest on specjalistycznymi systemami bezpieczeństwa wystawionymi na styku z siecią Internet. Proces autoryzacji (logowania) do serwisu IPLA, a także formularz rejestracyjny zabezpieczone są za pomocą protokołu SSL, który zapewnia ochronę transmisji danych.

Administrator dokłada wszelkich starań aby dane Użytkowników zabezpieczone były przed nieupoważnionym dostępem, ujawnianiem lub wykorzystywaniem. Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiada ograniczona liczba pracowników spółki Cyfrowy Polsat S.A. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Słownik przydatnych pojęć

 • Protokół SSL

  Specjalny standard przesyłania danych w Internecie, który szyfruje transmisję danych w celu zapewnienia poufności przesyłanych informacji.

 • Kod CVV2/CVC2

  Kod ten jest wymagany przy transakcjach bez fizycznego użycia karty. Stanowi rodzaj zabezpieczenia transakcji internetowych. Kod weryfikacyjny wydrukowany jest na odwrocie karty, są to trzy ostatnie cyfry numeru znajdującego się na pasku do podpisu.

 • Pliki cookie

  Więcej o plikach cookies przeczytasz TUTAJ.

 • Adres IP

  Unikatowy numer, liczba, przypisana do urządzeń podłączonych do Internetu; numer IP może być stały (przypisany trwale do danego urządzenia) lub dynamiczny (zmieniający się wraz z każdym połączeniem).

 • Domena

  Adres/nazwą witryny internetowej, wpisywana w pasku adresu przeglądarki.